03:52
Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” (п. 6) матеріальні ресурси (виробничі запаси)  уявляють собою запаси предметів праці, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб, і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства.

Основні характеристики матеріальних ресурсів такі:

- беруть участь у процесі господарської діяльності протягом одного виробничого циклу та повністю змінюють свою форму;

- повністю переносять свою вартість на витрати підприємства на протязі одного виробничого циклу.

Використовуючи характеристики матеріальних ресурсів, які відповідають визначенню фінансово-виробничих ресурсів та можуть бути використані при оцінці ефективності їх витрачання, а також термінологію, що відповідає П(С)БО, можна запропонувати таке визначення матеріальних ресурсів на рівні суб’єкта господарювання:

Матеріальні ресурси – це складова виробничих ресурсів, які беруть участь у процесі господарської діяльності протягом одного виробничого циклу, при цьому повністю змінюють свою форму та переносять свою вартість на витрати підприємства.

Матеріальні ресурси - це об'єктивно необхідні умови функціонування виробництва. Вони все більше впливають на зростання його ефективності та якість роботи. Здебільшого від рівня управління ресурсами, його координації з процесом виробництва залежать основні показники діяльності підприємств — виконання плану реалізації, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, прискорення оборотності оборотних засобів. Це обумовлено такими факторами значимості матеріальних ресурсів у виробництві:

• виробничі запаси складаються в основному з сум власних оборотних засобів, тому прискорення їх оборотності - великий резерв підвищення ефективності;

• витрати на матеріальні ресурси - основна частина собівартості продукції;

• правильна організація управління матеріальними ресурсами - умова ритмічності виробництва;

• більш жорстке нормування витрат матеріальних ресурсів та лімітування вимагають посилення режиму економії.

Конкретний склад матеріальних запасів кожного підприємства визначається характером його виробничої діяльності, належністю до певної галузевої групи, видами продукції, що випускається, Але при всій різноманітності матеріалів, що використовуються, вони складають основу виробничого процесу, в них вкладена більша частина оборотних засобів.

У вирішенні питання про повноцінне забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами та ефективне їх використання, яких вимагає нормальний хід виробничого процесу, велике значення має економічний аналіз

Мета аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягає в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об'єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

   Завдання аналізу наступні:

· оцінка забезпеченості виробництва матеріалами та аналіз матеріально-технічного постачання;

· аналіз використання матеріалів у виробництві;

· визначення впливу забезпеченості матеріалами та ефективності їх використання на обсяг виробництва.

Перелік даних завдань визначають зміст і порядок  проведення аналізу основних засобів.

Джерелами аналізу матеріальних ресурсів є наступні: ”Звіт про основні показники  діяльності підприємства” (форма № 1 – підприємництво), “Звіт промислового підприємства по продукції (форма № 1-П), “Примітки до фінансової звітності”, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, інформація складських і транспортних служб, відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходження, витрачання та залишки матеріальних ресурсів; плани матеріально-технічного постачання, нормативно-довідкові дані, які регулюють господарську діяльність.

Зміст економічного аналізу матеріальних ресурсів в першу чергу вимагає вивчення забезпеченості підприємства матеріалами.

В процесі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції й утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку - це різниця між загальною потребою у визначеному  виді матеріалу і сумою власних  внутрішніх джерел її покриття.

В процесі аналізу забезпеченості підприємства матеріалами вирішуються такі завдання:

1) перевіряється правильність розрахунку реальної потреби в матеріалах;

2) здійснюється оцінка забезпеченості планової потреби договорами, укладеними з постачальниками;

3) здійснюється оцінка ступеня виконання договорів;

4) аналізується відповідність фактичного надходження матеріалів з реальною потребою в них;

5) визначається вплив забезпеченості підприємства матеріалами на обсяг продукції.

Аналіз ефективності використання матеріалів здійснюється за допомогою системи загальних та індивідуальних показників .

Основні показники ефективності використання матеріальних ресурсів наступні:

- матеріаловіддача, яка розраховується як відношення вартості товарної продукції до суми матеріальних витрат і характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів;

- матеріаломісткість продукції (розраховується як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості товарної продукції).

- рівень використання матеріальних ресурсів за структурою випуску продукції (розраховується як відношення суми матеріальних витрат до собівартості продукції і характеризує питому вазу матеріальних витрат у собівартості продукції).

- коефіцієнт споживання матеріалів (розраховується як відношення фактичних матеріальних витрат до планових, перерахованих на фактичний обсяг випуску та асортимент продукції, і характеризує рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів.

- часткові показники матеріаломісткості - металомісткість, паливомісткість, сировинномісткість, енергомісткість, питома матеріаломісткість - характеризують рівень використання окремих груп чи видів матеріальних ресурсів.

Аналіз цих показників необхідно здійснюється в такій послідовності :

1) вивчається динаміка показників;

2) визначається сума економії матеріалів внаслідок зниження матеріаломісткості або  сума перевитрат в результаті підвищення матеріаломісткості.

3) розраховується вплив зміни ефективності використання матеріалів на обсяг продукції;

4) визначаються резерви  підвищення ефективності використання матеріалів і резерви можливого збільшення обсягу продукції, внаслідок більш ефективного використання матеріалів.

За показниками таблиці зробимо наступний висновок: у 2005 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг становив 1084329,9 ис. грн, що 227315,9 тис.грн більше, ніж у 2004 році. У 2006 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг був  1313336,8 тис. грн, що на 229006,9 тис. грн більше доходу 2005 року.

Витрати матеріальних ресурсів становили 221134 тис. грн –  у 2005 році і це на  47987,3 тис. грн більше, ніж у 2004 році. В 2006 році цей показник був всього 307904,4 тис. грн, тобто він збільшився в порівнянні з 2005 роком на 38783,1 тис. грн.

Отже, у 2005 році матеріловіддача збільшилась на 0,16 грн в порівнянні з 2004 роком. У 2006 році цей показник був 4,26 грн, що на  0,23 грн більше, ніж у 2005 році.

Матеріломісткість обернений показник до матеріловіддачі то показники за 2004-2006 роки відповідно також обернені, тобто у 2005 році матеріломісткість зменшилась на 0,01 грн в порівнянні з 2004 роком. У 2006 році цей показник зменшився на 0,01 грн.

Отже, на підприємстві підвищилась ефективність використання матеріальних ресурсів, про що свідчить значне зростання показників матеріловіддачі та зниження показників матеріломісткості.

Категорія: Фінанси | Переглядів: 1393 | Додав: SYLER | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]